Trafik Kanunu2019-07-03T12:45:51+00:00

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 3.Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüş kuralları: Madde 53 – Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar. a) Sağa dönüşlerde sürücüler; 1. Sağa dönüş işaretini vermeye, 2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye, 3. Hızını azaltmaya, 4. Dar bir kavisle dönmeye, 5. Dönülen [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 4.Bölüm

Yayaların uyacakları kurallar: Madde 68 – Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada yürümek zorundadır. 1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddi [...]

Trafik Kanunu 2. Bölüm 6. Kısım 5.Bölüm

Çeşitli Kurallar Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları: Madde 71 – Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır: a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, b) İtfaiye araçları, c) Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için [...]

Trafik Kanunu 2. Bölüm 8. Kısım 2.Bölüm

Sigorta Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu: Madde 91 – (Değişik: 17/10/1996 - 4149/33 md.) İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.Zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin primler peşin ödenir. [...]

Trafik Kanunu 2. Bölüm 8. Kısım 4.Bölüm

Ortak Hükümler Zamanaşımı: Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir [...]

Go to Top