Trafik Yönetmeliği2019-07-03T12:45:20+00:00

Otopark Yönetmeliği

(01.07.1993-21624) Amaç ve Dayanak  Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı,yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark

Trafik Yönetmeliği 1.Bölüm

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 1. Kısım

Tanımlar Madde 3- 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. a) Genel tanımlar 1) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 3) Araç: Karayollarında kullanılabilen

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 1. Bölüm

Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri Görevli Kurullar ve Kuruluşlar Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Madde 4-Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 2. Bölüm

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Zabıtası Kuruluşları, Görev ve Yetkileri Madde 6 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar ilgili mevzuatta gösterilmiştir. Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 3. Bölüm

Jandarma Genel KomutanlığıJandarma Teşkilatı Trafik BirimleriMadde 8- Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 4. Bölüm

BakanlıklarMilli Eğitim Bakanlığının Görev ve YetkileriMadde 10- Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri;a) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.b) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 5. Bölüm

BelediyelerBelediyelerin Trafik BirimleriMadde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür.Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre “Belediye trafik şube müdürlüğü”, “Belediye

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 6. Bölüm

Komisyonlarİl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu İle Görev ve Yetkileriİl ve İlçe Trafik KomisyonlarıMadde 17- İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet,

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 3. Kısım

Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri,Yapı ve TesislerBİRİNCİ BÖLÜMKarayolu Trafik Güvenliği YükümlülükMADDE 19 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689)İlgili bütün kuruluşlar, yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu oldukları karayollarında;a) Karayolu yapısını,b) Trafik işaretlerini,trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yapmak ve bulundurmakla yükümlüdürler.

Go to Top