Trafik Kanunu2019-07-03T12:45:51+00:00

Trafik Kanunu 2.Bölüm 1.Kısım

Tanımlar:Madde 3 – Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şerldi, köprüler ve alanlardır.Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al tında veya yukarısındaki; [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 3.Kısım

Karayolu trafik güvenliği: Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür.Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen [...]

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 2.Bölüm

Motorlu Araçlara Ait Şartlar Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar: Madde 29 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/12 Md.)Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. Yapım safhasında, araçların Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin [...]

Go to Top