Trafik Kanunu 1.Bölüm

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU  Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği [...]

By |2019-07-04T11:00:46+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 1.Kısım

Tanımlar:Madde 3 – Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şerldi, köprüler ve alanlardır.Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al tında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya [...]

By |2019-07-05T11:49:16+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 2.Kısım

Görevli Kurullar ve Kuruluşlar: Madde 4 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/2 md.) Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur. a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bağlı [...]

By |2019-07-05T11:50:36+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 3.Kısım

Karayolu trafik güvenliği: Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yükümlüdür.Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalışmalarda; a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak, b) Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak [...]

By |2019-07-05T11:52:17+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 1.Bölüm

Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları Tescil belgesi alma zorunluluğu: Madde 19 – Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. Ancak : a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye`ye girmesine izin verilmiş olan araçlar, b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve [...]

By |2019-07-05T11:53:35+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 2.Bölüm

Motorlu Araçlara Ait Şartlar Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar: Madde 29 – (Değişik: 17/10/1996 - 4199/12 Md.)Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. Yapım safhasında, araçların Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin çıkarılmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Tip Onayı Yönetmeliği ve buna bağlı diğer yönetmelikler Bayındırlık [...]

By |2019-07-05T11:54:51+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 4.Kısım 3.Bölüm

Araçların muayenesi: Madde 34 – Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir.(Ek: 17/10/1996 - 4199/14 md.) Bu Kanuna göre, yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmamış araçlar, muayeneye alınmazlar.Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur.(Değişik: 25/6/1988 [...]

By |2019-07-05T11:57:10+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 5.Kısım

Sürücü belgesi alma zorunluluğu: Madde 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Sürücü [...]

By |2019-07-05T11:59:56+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 1.Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında trafiğin akışı : Madde 46 – Karayollarında trafik sağdan akar,aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler: a) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek, c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde [...]

By |2019-07-05T12:01:02+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kanunu 2.Bölüm 6.Kısım 2.Bölüm

Hız Kuralları Hız sınırları: Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 25/6/2010-6001/34 md.) Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.(Ek: 17/10/1996 - 4199/21 md.) İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak [...]

By |2019-07-05T12:12:21+00:00Temmuz 3rd, 2019|Categories: Trafik Kanunu|Tags: , |Yorum yok
Go to Top